ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ รวมทั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ประชาชน
 
ส่งเสริม การฝึกและการประกอบอาชีพ การพาณิชย์ การเกษตร การลงทุนและการท่องเทียว
 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้วยการส่งเสริมสุขภาพอนามมัย การจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการส่งเสริมการเล่นกีฬา
 
การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
การรักษาความสะอาด กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย รวมทั้งมลภาวะอื่นๆเพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 
บริหารจัดการองค์กรเพื่อให้สามารถอำนวยการบริการแก่ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน