หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Plannig
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
   
 
 
 

สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
 

 

 
 
 
 
 
 
 จัดให้มีและพัฒนาโครงข่ายเส้นทางคมนาคม สายหลักอย่างเป็นระบบ และทั่วถึงพร้อมปรับปรุงบำรุงรักษาถนน ตามภารกิจถ่ายโอนให้อยู่ในสถานที่สมบูรณ์

ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำ ให้มีมาตรฐาน

จัดให้มีซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและประปาสาธารณะ

จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชน อย่างเป็นระบบและทั่วถึง

บำรุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ

ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการแก่ประชาชน

ส่งเสริมและบูรณาการการดำเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น

การรณรงค์ด้านการเสริมสร้างวินัยจราจรท้องถิ่น ความปลอดภัยบนท้องถนนทุกรูปแบบ
 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวม และผังชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีตามภารกิจที่มีการถ่ายโอน หรือ รับผิดชอบ

บำรุงรักษาสภาพแวดล้อมลำน้ำ แหล่งธรรมชาติ

ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ

จัดทำแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย

การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล

ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนัก และช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในท้องถิ่นและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ในการจัดทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

ฟื้นฟูทรัพยากรดิน และการพังทลายของดิน
 พัฒนาระบบบริหารองค์กร ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรประชาคมในการพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ทันสมัย
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10