ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิต และแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย

ส่งเสริมการทำการเกษตรให้มีมาตรฐานและปลอดภัย

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และองค์ความรู้แก่เกษตรกร

ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในด้านการเกษตร

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร และระบบการบริหารจัดการน้ำ

พัฒนาส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า ทางการเกษตรปลอดภัย
 พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว

สร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ และรายได้จากการท่องเที่ยว

พัฒนาศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรม ประเพณี และข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัด
 แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวทางพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง “ และ “เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ตามศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น

ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้นำกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในด้านการอาชีพ

จัดให้มีและพัฒนาศูนย์แสดงสินค้าจำหน่ายภัณฑ์ OTOP ในระดับจังหวัด และชุมชน

ส่งเสริมการใช้ความรู้สมัยใหม่ / เทคโนโลยีควบคู่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าให้กับผลผลิต