หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Plannig
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


-ว่าง-
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)


นางสาวศุภลักษณ์ ทองใบ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
 
ห้วหน้าส่วนราชการ
 


นางสาวนุชนารถ วรรณศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)


ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)


นายอรรถกร เอมอินทร์
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)


นางมณีวรรณ สิงห์สกุล
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)