ADMIN
EMAIL
หน้าหลัก
HOME
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
ตำบลโรงช้างและตำบลหัวป่า เป็นสังคมชนบท ชาวบ้านอยู่กันอย่างเรียบง่าย ถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกัน ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม อาศัยอยู่รวมกันเป็นหมู่บ้านขนาดเล็กในลักษณะเครือญาติ มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบต่อกันมายาวนาน
 
วัด 6 แห่ง ดังนี้

วัดหัวป่า

วัดพรหมเทพาวาส (ชลอน)

วัดโบสถ์

วัดป่าหวาย

วัดพระนามกรเยซู

วัดเทพมงคล
 
 
 

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 30 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร จำนวน 2 แห่ง
 
 
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวป่า จำนวน 1 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงช้าง จำนวน 1 แห่ง

คลินิกเอกชน จำนวน 2 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ   100 %
 
 
 
 

ป้อมยามประจำหมู่บ้าน ซึ่งเป็นที่พักสายตรวจ จำนวน 1 แห่ง

สายตรวจ จำนวน 2 แห่ง
 
 
 
 

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประมาณเดือน มกราคม

ประเพณีวันสงกรานต์ ประมาณเดือน เมษายน

งานตามรอยเสด็จประพาสต้น ประมาณเดือน สิงหาคม

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน ตุลาคม พฤศจิกายน

ประเพณีวันเข้าพรรษา ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม ตุลาคม พฤศจิกายน

ประเพณีแห่งดาวของชุมชนชาวคริสต์ ประมาณเดือน ธันวาคม