หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
HOME
ข้อมูลหน่วยงาน
General
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Plannig
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
นายนิสิตย์ ดียิ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
www.Rongchangsingburi.go.th
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
อบต.โรงช้าง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
 
 

 
สายตรงนายก
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 088-155-4439
 
 
 
   
 
 
  แผนยุทธศาสตร์
 
 
 
 
 
 
สห 0023.3/ว 833 การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA สถ. – อปท. ประจำปี 2562  [ 27 พ.ค. 2562 ]   
แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]   
แผนจังหวัดสะอาด ปี 2562  [ 21 ม.ค. 2562 ]   
มท 0810.8/ว 3378 แนวทางการจัดทำถนนยางพาราดินซีเมนต์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  [ 5 พ.ย. 2561 ]   
สห 0023.1/4028 มติ ครม. เรื่อง รายงานผลการพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมมิให้รถบรรทุกสินค้าบรรทุก [ 26 ต.ค. 2561 ]   
สห.๐๐๒๓.๑/ว๑๖๓๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย  [ 11 ก.ย. 2561 ]   
การปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนรายละเอียดการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น  [ 4 ก.ย. 2561 ]   
แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจาปี 2561 [ 8 พ.ค. 2561 ]   
สห 0023.1/ว 2715 โครงการและกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2716 การดำเนินงานโครงการ "น้ำคือชีวิต : ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ" [ 13 ก.ค. 2560 ]   
สห ๐๐๒๓.๓/ว ๘๔๒ การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการดำเนินงานแก้ไขปัญหาและจัดเก็บผักตบชวา ประจำปี ๒๕๖๐  [ 5 ก.ค. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2360 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 777 ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภาษาจีน สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รุ่นที่ 2 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2359 การเปิดรับคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.1/ว 2361 เชิญชวนหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ภายในปีงบประมาร พ.ศ.2560 [ 19 มิ.ย. 2560 ]   
สห.๐๐๒๓.๔/ว ๒๒๔๒ ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 9 มิ.ย. 2560 ]   
สห ๐๐๑๗๓/ว2141 ขอความอนุเคราะห์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลฃ่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 8 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว738 ประเด็น/ข้อที่ปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มในแบบประเมินฯ (LPA) [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 2177 โครงการฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 7 มิ.ย. 2560 ]   
สห 0023.3/ว 1936 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2560  [ 19 พ.ค. 2560 ]   
 
 
 
 
 
 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/2149-2224 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพัฒนาเด็ก และเยาวชน กีฬา และนันทนาการ ประจำปี พ.ศ. 2563 กศ. มท 0816.5/ว544  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว543 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ส่งมอบคู่มือแนวทางการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) กศ. มท 0816.3/ว505 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 ก.พ. 2563 ]
ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว21  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 กพส. มท 0810.4/ว537  [ 21 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำและการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว536  [ 21 ก.พ. 2563 ]
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาส "วันท้องถิ่นไทย" ประจำปี 2563 สล. มท 0801.3/ว528  [ 21 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว466 [อบจ.] [อบต.]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประปาและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว525  [ 20 ก.พ. 2563 ]
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว519  [ 20 ก.พ. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว524  [ 20 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว517  [ 20 ก.พ. 2563 ]
สรุปสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว465 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
โครงการ 20-IN-88-GE-SMN-A: Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility กพส. มท 0810.2/ว521  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การประดับตราสัญลักษณ์ฉลองการครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - กัมพูชา ในปี 2563 กพส. มท 0810.2/ว520  [ 20 ก.พ. 2563 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว516  [ 20 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์ กสว. มท 0820.3/ว495 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) สน.คท. มท 0808.2/ว500  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว503 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนมีนาคม 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว509 [รายชื่อเก่าฯ] [รายชื่อใหม่ฯ] [บัญชีสรุปราย อปท.]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่รับเบี้ยความพิการ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว484  [ 19 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง" ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1066  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดทำฏีกาเบิกจ่ายเงินของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) สน.คท. มท 0808.4/ว480 [รายชื่อฯ]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและวิทยาลัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) กศ. มท 0816.3/ว502 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 ก.พ. 2563 ]
 
 
 
 
 
 
 

 
อบต.บางกระบือ กิจกรรมเพาะเมล็ดพันธุ์ฯ ทำความสะอาดลานแอโรบิค พุธที่ 19 ก.พ.63 [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการส่งเสริมความรู้ให้หญิงมีครรภ์เเละมีบุตรภายใต้โครงการวัยรุ่น วัยใส เด็กรุ่ [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.ไม้ดัด ประกาศผู้ยื่นเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.12ต.ไม้ดัด [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.ไม้ดัด ประกาศผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.12 ต.ไม้ดัด [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.โพกรวม ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลงทุ่งนาสายคอกวัวนายบุ [ 25 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวไผ่ ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โพกรวม โครงการ \"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน\" จังหวัดสิง [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.โพกรวม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพกรวม สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1 ปี [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศฯ [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุโครงการฯ [ 24 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
อบต.โพทะเล โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุชมรมวัยใสตำบลโพทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 21 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.โพทะเล โครงการ “สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise for Clean) [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 11 
อบต.จักรสีห์ โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาฃิกสภา [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 15 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการเสริมผิวทางฯ [ 20 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอ [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 0 
 
อบต.โพกรวม การเขียนโครงการ (3 ก.พ. 2563)    อ่าน 24  ตอบ 0
อบต.โพกรวม แก้ไขแบบต้องรับรองโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (3 ก.พ. 2563)    อ่าน 22  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การอุทิศที่ดินเป็นทางสาธารณประโยชน์โดยปริยาย (3 ก.พ. 2563)    อ่าน 20  ตอบ 0
อบต.จักรสีห์  เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.จักรสีห์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ม.ค. 2563)    อ่าน 615  ตอบ 2
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

- อยู่ในระหว่างรวบรวมข้อมูล -
 

วัดพรหมเทพาวาส
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10