ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารตำบล โรงช้าง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2559 ถึง 14 ธ.ค. 2561  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256150,84636,42758,03962,15953,57367,13353,08751,14442,88748,270118,47567,165709,205
2560431545702205955093772,27542,25252,97346,41450,676197,058
ยอดยกมาตั้งแต่ 7 มี.ค. 2560 ถึง 30 ก.ย. 2559   -906,263
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 7 มี.ค. 2560
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี